Általános Szerződési Feltételek

Szilvás Péter e.v., (továbbiakban szolgáltató) eseti megbízások alapján számítógép javítási, karbantartási munkákat, szolgáltatásokat végez az azt telefonon, e-mailben igénybevevő ügyfelek (továbbiakban „ügyfél”) részére, az alábbi általános szerződési feltételekben (továbbiakban „ÁSZF”) meghatározottak szerint.

A szolgáltató hivatalos elektronikus e-mail címe: info  (kukac)  pchomeszerviz.hu, telefonszáma: +36 30 479 4325

A szolgáltatónak hagyományos értelmbe vett nyitvatartási ideje nincs, munkavégzése eseti jellegű.

A szolgáltatást a weboldalon az „Online időpont foglalás” menüben vagy telefonon tehetik meg.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

  1. A készülékek átvételének és javításának folyamata

1.1 A vásárló köteles a szolgáltatót a számla és a munkalap kiállításához a vevő nevét és címét megadni, ennek hiányában a szerviz a kiszolgálást megtagadja.

1.2 A számítógép / laptop / készülék átvételekor az ügyfélnek a szolgáltató munkalapot ad, ami egyben az átvételi elismervény is.

1.3 A munkalapon feltüntetésre kerül, a számítógép / laptop / készülék típusa, egyedi azonosító száma, garancia állapota, mi a probléma a készülékkel, bekapcsolható e a készülék, milyen rendszer van a készüléken, a tartozékok listája, hiányzó tartozékok listája, az állapota, a rendszer bejelentkezési jelszó (amennyiben ez a javításhoz szükséges)

1.4 Átvételkor, vagy helyszíni munkavégzés esetén, átvizsgálás után a szolgáltató közli az ügyféllel a várható javítási költséget. Ez az összeg a javítás megkezdése és befejezési időszak alatt módosulhat, melyet személyesen, vagy telefonon a szolgáltató köteles jelezni az ügyfélnek.

1.5 Ha az ügyfél a közölt várható javítási árat elfoadja, akkor megkezdősik a javítási folyamat. Amennyiben az ügyfél nem kéri a javítást a vállalt áron, abban az esetben a szerviz kiszállási / bevizsgálási díjat számíthat fel, melynek összege a mindenkori ár menüpontban feltüntetett ár, melyet a javátás után szükséges a szolgáltató részére megfizetni az ügyfél.

1.6 A készülék átadásakor az ügyfel részére a szolgáltató a mindenkori számviteli előírásoknak megfelelő számlát állít ki, beépített alkatrész(ek) esetén garanciajegyet nyújt át az ügyfél részére.

  1. Szolgáltatási díj

2.1. A javítási szolgáltatások díja (a továbbiakban: a „Szolgáltatási Díj”) – mindenkori hatályos ár- és díjtételei alapján kerül megállapításra és tartalmazza a munkadíjat, kiszállás díját (helyszíni javítás esetén), nem tartalmazza azonban az anyagköltséget. A Szolgáltatási Díj megfizetésére a megrendelő köteles. A Szolgáltatási Díj a mindenkori általános forgalmi adó összegét tartalmazza.

2.2. A megrendelőnek helyszínen végzett szolgáltatás esetén a kiszállási díjat köteles a megrendelő a szolgáltató részére megfizetni, akkor is, ha a hiba nem javítható, vagy a megrendelő úgy dönt, hogy a szolgáltatás elvégzésére nem tart igényt.

2.3. A szerviz a szolgáltatási díj valamint az anyagköltség összegéről a számlát a munkalap / árajánlat alapján állítja ki.

2.4. A fizetés módja a helyszínen történő és elszállítás utáni visszaszállítást követő munkavégzés esetében is készpénz, vagy bankkártyás lehet. A szolgáltatónak átutalásos fizetési módot nem áll módjában nyújtani. A fizetés teljesítéséig a szerviz jogosult a kijavított termék visszatartására. Fizetési késedelem esetén a megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

2.5. Amennyiben a javítás nem a helyszínen, hanem a szolgáltató által szabadon választható helyen történik (szerviz, magánlakás stb.), a szolgáltató nem számít fel plusz költséget, kivéve, ha ezt külön megállapodásként a munkalapon a szolgáltató feltünteti.

2.6. Elszállított, hibás termék esetében, a javítás elkészüléséről való értesítéstől számított, 30 (harminc) naptári napot meghaladó késedelemmel történő átvétele esetén a szerviz naponta bruttó 500.-Ft, azaz ötszáz forint összegű tárolási költséget számol fel. A 90 (kilencven) napot meghaladó átvételi késedelem esetén a szerviz jogosult a készülék megsemmisítésére. A termék megsemmisítése esetén a megrendelő semmilyen igénnyel nem élhet a szervizzel szemben, ebben az esetben is köteles azonban a felmerült Szolgáltatási Díj és tárolási díj kiegyenlítésére.

  1. Jótállás, szavatosság

3.1. A szerviz az általa felhasznált és beépített alkatrészek gyártási vagy anyaghibáira az alkatrész beépítésétől számított 6 (hat) hónapos jótállást vállal. A fenti jótállás a termék azon részére, mely részt a javító szolgáltatás nem érintett, tehát a javítás során végzett tevékenységen kívül eső részre, a termékre, vagy annak a beépített alkatrészt tartalmazó egyéb részére nem terjeszthető ki. A jótállás nem terjed ki a megrendelő által elvégzett javítási munkákból eredő hibákra, a megrendelő által biztosított szoftverre, illesztő egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módosításra, vagy helytelen, nem rendeltetésszerű használatra, a terméknek a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban történő működtetésére, illetve a megrendelő által nem megfelelő módon végzett karbantartási műveletekre.
3.2. A szerviz a javító, karbantartó szolgáltatásra – amennyiben az az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik – a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja.
3.3. A szerviz a fenti 4.1 alpont szerinti jótállás alapján kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására, illetve a hibásan elvégzett javító munka kijavítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy (nem fogyasztói szerződés esetén) szavatossági kötelezettség a szerviz-t nem terheli. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése fogyasztó (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 3. pont) részére történt, úgy a szavatossági jogok tekintetében a Ptk.-nak a fogyasztó és vállalkozás között létrejött szerződésekre vonatkozó szavatossági rendelkezései irányadóak.
3.4. A megrendelő jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a javító szolgáltatásra vonatkozó, a szerviz által kiállított számla alapján érvényesítheti.

3.5. Ügyfél kérésére a szolgáltató közvetlenül is beszerezheti a beépített alkatrészeket. Ebben az esetben kifejezetten az ügyfél áll szerződéses, garanciális viszonyban azzal a kereskedővel, ahol szolgáltató az adott terméket beszerezte.

3.6. Interneten (webáruházban) rendelt terméket a kézhezvételtől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállási igényét írásos formában kell jelezni a szolgáltató felé. A teljes vételára a termék visszaszállítása és bevizsgálása után, banki átutalással utaljuk vissza legkésőbb 14 munkanapon belül. A szállítás és visszaszállítás díját nem áll módunkban megtéríteni.

3.7. Helyszínen vagy személyesen vásárolt termékekre szavatosággot és jótállást vállalunk. Egyéb összeg visszatérítése semmilyen formában nem lehetséges a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmében.

  1. Felelősségkorlátozás

4.1 Az eszközön tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, jelszavak, valamint a szabadalmi, vagy más szellemi alkotásokhoz fűződő jogi védelem alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a megrendelő kizárólagos feladata. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A szolgáltató nem felel adatvesztéssel, vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.

4.2 Az ügyfél tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy az általa leadott készüléket esetleg nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet megjavítani a technológia javíthatósági korlátai, a nem rendeltetésszerű használat (pl. beleöntöttek valamit, leejtették, nem szakszerűen szedték szét / próbálták javítani) vagy konstrukciós hibák miatt. Elfogadja továbbá a fent említett okok miatt, hogy a javítási kísérlet vagy a diagnosztizálás közben a készülék rosszabb állapotba is kerülhet, mint volt és ezért a szolgáltatót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. Az Ügyfél, a szolgáltató általi szolgáltás elvégzését követően elfogadja, hogy sikertelen javítási kísérlet vagy diagnosztizálást követően, amennyiben a készülék rosszabb állapotba kerül, mint amikor behozták, akkor a szolgáltató nem köteles a készüléket a leadáskori eredeti állapotban visszaadni.

4.3 A szolgáltató a szoftverek telepítését szolgáltatás keretében végzi, a munkadíj csak a szolgáltatásra vonatkozik. Ezen szolgáltatással az ügyfél nem kap használati és licenc jogot a telepített szoftverekre. A szerviz csak olyan licensz köteles szoftverek telepítését végzi, melyekkel az ügyfél rendelkezik. A szerviznek nem áll módjában az átadott szoftverek, telepítő lemezek és licenc kódok eredetiségét ellenőrizni, az átadott szoftverek telepítése utáni minden esetleges jogi következmény az ügyfelet terheli.
4.4 A szolgáltató a termék átvételéről elismervényt ad az ügyfél részére, amellyel a szolgáltató igazolja a készülék átvételét és a megbízás elfogadását. A szolgáltató csak az elismervényen szereplő termékért és az elismervényen feltüntetett tartozékokért vállal felelősséget.
4.5. A szolgáltató a terméket az átvételi elismervény eredeti példánya ellenében adja ki (az ügyfél az átvételi elismervény eredeti példányával igazolja a termékre vonatkozó tulajdonjogát). A terméket az ügyfélnek jogában áll átvételkor kipróbálni. A termék átvétele a munka elvégzésének igazolását jelenti.

 

  1. Vis maior

5.1. A szolgáltató nem felel olyan késedelemért, vagy egyéb szerződésszegésért, mely rajta kívül álló okok, vagy vis maior következménye.
5.2. Vis maior esetén a szolgáltató által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior esemény időtartamával. 30 (harminc) napot meghaladó tartamú vis maior esetén a szolgáltató jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

  1. Egyéb rendelkezések

6.1. A szolgáltató a személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében digitálisan tárolhatja.
6.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak.

  1. Adatvédelmi és titoktartási nyilatkozat

A jótállási kötelezettség teljesítése során a hibás termékekről esetlegesen a szolgáltató tudomására jutott személyes adatokat, üzleti titkokat a szolgáltató nem kezeli, nem őrzi meg, azok törlésre kerülnek és a szolgáltató gondoskodik róla, hogy harmadik, illetéktelen személy azokat ne ismerhesse meg. A szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a fogyasztó szükséges adatait a szolgáltató tárolhatja, azonban azokat harmadik félnek nem adja át. A személyes adatok kezelésekor a szerviz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el, a megrendelőt megilletik az e törvényben meghatározott jogok.